Algemene Voorwaarden Onyx Media

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Onyx Media: het bedrijf die is gedefinieerd in artikel 1.2 van deze algemene voorwaarden.
  • Klant (Jij): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Onyx Media voor de levering van digitale diensten.
  • Diensten: de digitale diensten die Onyx Media aanbiedt, zoals webdesign, grafisch ontwerp, en andere digitale creatieve diensten.
  • Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail, per bericht via elektronisch device of per post; 
  • Website: de website van Onyx Media, te bereiken via www.onyxmedia.nl.
  • E-mailadres: het contact e-mailadres van Onyx Media, te bereiken via info@onyxmedia.nl.

1.2 Algemene bedrijfsgegevens Onyx Media:

  • Onyx Media
  • Dorpstraat 3 6909AJ, Babberich
  • KvK nummer: 90224310 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Onyx Media en de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Offertes en Overeenkomsten

3.1 Alle offertes van Onyx Media zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een opdracht plaatst via het digitaal ondertekenen van een offerte of op andere wijze schriftelijk akkoord gaat met de offerte van Onyx Media.

3.3 Onyx Media behoudt zich het recht voor om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4 – Levering van Diensten

4.1 Onyx Media zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar beste vermogen uit te voeren, met inachtneming van de geldende professionele standaarden.

4.2 De leveringstermijnen die door Onyx Media worden genoemd zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Betaling

5.1 De Klant dient de facturen van Onyx Media te voldoen binnen de termijn zoals vermeld op de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is Onyx Media gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Onyx Media is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Klant.

6.2 Onyx Media is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, of schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 7 – Klachten

7.1 Klachten over geleverde diensten dienen binnen 14 dagen na constatering van de gebreken schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Onyx Media.

7.2 Onyx Media zal zich inspannen om klachten binnen redelijke termijn en naar tevredenheid van de Klant op te lossen.

Artikel 8 – Intellectuele Eigendom

8.1 Wanneer er intellectueel eigendomsrecht wordt verkregen bij het uitvoeren van de Overeenkomst komt dit recht altijd bij ons te liggen. Jij krijgt alleen het niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiks- en bewerkingsrecht dat bij deze voorwaarden of wet worden toegekend.

8.2 Ook dit gebruiks- en bewerkingsrecht gaat nog niet over naar jou totdat het volledige factuurbedrag is betaald. 

8.3 Mocht het voorkomen dat er blijvend niet wordt betaald, dan mogen wij het geleverde terugnemen of offline halen. Jij moet ons, of een door ons aangewezen Derde, daar alle gelegenheid toe gegeven. Onyx Media bepaalt wanneer er gebruik gemaakt van deze optie. Uiteraard wordt het beoordeeld in alle redelijkheid. 

8.4 Tenzij er anders is overeengekomen ben jij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan Derden.

8.5 Jij vrijwaart Onyx Media van eventuele aanspraken van Derden over intellectuele eigendomsrechten.

8.6 Onyx Media heeft het recht de kennis die is opgedaan tijdens het uitvoeren van jouw Overeenkomst te gebruiken voor andere Overeenkomsten en doeleinden, voor zover hier natuurlijk geen vertrouwelijke informatie wordt gedeeld.

8.7 Onyx media heeft het recht jouw naam en logo te gebruiken als referentie en promotie.

8.8 Handel je in strijd met dit artikel? Dan kan Onyx Media bij jou direct een boete opeisen ter hoogte van driemaal het bedrag van onze Overeenkomst. Naast deze boete heeft Onyx Media altijd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

8.9 Wanneer Onyx Media een auteursrecht heeft op een gemaakt portret van jou, dan kan Onyx Media dit portret met jouw toestemming openbaar maken. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden geef je meteen ook deze toestemming. Dit is dan ook geen inbreuk op jouw portretrecht.

8.10 Leggen Derden toch beslag op het door ons geleverde? Dan moet jij ons daar zo snel mogelijk van laten weten.

 

Artikel 9 – Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Onyx Media en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 10 – Gegevens bescherming

10.1 Onyx Media zal in lijn met artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, gelet op de daarmee gemoeide kosten en de stand van de techniek, overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens.

10.2 Onyx Media spant zich ervoor in om inbreuken op de beveiliging met betrekking tot de persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen, te detecteren en in voorkomende gevallen daartegen actie te ondernemen.

 

Onyx Media behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.

De meest recente versie is te allen tijde raadpleegbaar op de Website.